Banner depicting a group of individuals that participated in the on site visit in Copenhagen, Denmark

Činnosti

V rámci projektu Prekonávanie prekážok pri očkovaní sa uskutočňujú nasledujúce činnosti, aby sa dosiahli ciele projektu: odborníkom v oblasti verejného zdravia sa umožňuje vymieňať si poznatky a skúsenosti počas miestnych návštev, realizovať pilotné projekty založené na spoločných postupoch a vypracúvať odporúčania. Výsledky projektových činností nájdete tu.

Relevantné zdroje

Relevantné zdroje
Tu sú k dispozícii príslušné zdroje na úrovni jednotlivých krajín ako aj na úrovni EÚ, ktoré sa použili ako súčasť projektu Prekonávanie prekážok pri očkovaní.