Pressemeddelelse | 24.4. 2024

Pilotprojekter til anvendelse af bedste praksis i udvalgte EU-lande

Photo of camera and recording equipment

Indledning

Den projektviden, der blev høstet under sidste års lokale besøg, danner grundlag for den næste fase i projektet Overcoming Obstacles to Vaccination – nemlig pilotprojekter til anvendelse af bedste praksis i udvalgte EU-lande. 

Der blev afholdt lokale besøg i Spanien, Italien, Danmark, Nederlandene og Irland med deltagelse af sundhedsmyndigheder fra forskellige lande, der fik mulighed for at analysere den anvendte praksis og overveje en mulig anvendelse af tilsvarende praksis i deres lande eller regioner. I 2024 bliver der fokus på at tilpasse og implementere de definerede eksempler på bedste praksis i andre EU-lande.

De udvalgte eksempler på bedste praksis er blevet grupperet i tre typer, nemlig skolevaccinationsprogrammer, mobile vaccinationsenheder og påmindelsesordninger vedrørende vaccination. I pilotprojekterne testes ordningernes relevans og mulighed for overførsel til andre lande. Pilotprojekterne løber over 12 måneder og gennemføres i ni EU-lande. Projekttyperne og de EU-lande, der har meldt sig til at køre pilotprojekterne, er fastlagt ud fra tidligere projektopgaver og aktiviteter, herunder:  

  • kortlægning af vaccinationsindsatserne og fastlæggelse af hindringer for vaccination i EU
  • omfattende undersøgelser med deltagelse af borgere og sundhedsfaglige i alle EU-lande
  • udvælgelse af fem eksempler på bedste praksis til afhjælpning af hindringer for vaccination af fysisk, praktisk og administrativ karakter og 
  • aktivt samarbejde med sundhedsmyndigheder. 

Metode

For at sikre, at de udvalgte eksempler på bedste praksis er egnede til formålet, og for at opfylde de deltagende sundhedsmyndigheders målsætninger for pilotfasen har projektteamet efter en trinvis metode udarbejdet en liste over de EU-lande, der ønsker at deltage.

Trin 1 

Som en del af Opgave 1 gennemførte nationale sundhedseksperter skrivebordsundersøgelser og interview for at udpege og kortlægge forhindringer for vaccination i alle EU-lande. Målet var at kortlægge vaccinationsindsatserne i alle EU-lande og udpege de primære fysiske, praktiske og administrative barrierer i borgernes vaccinationsproces (dvs. kommunikationsmetoder, krav forud for vaccination, bestillingsprocedurer, rejseafstande). 

Infographic presenting vaccination barriers identified in the EU Member States

Trin 2 

Som en del af Opgave 3 blev der udsendt en åben indkaldelse målrettet mod sundhedsmyndigheder, hvor de blev bedt om at fremlægge praksismetoder, der har skabt gode resultater. Der blev modtaget i alt 24 bidrag vedrørende god praksis fra 16 sundhedsmyndigheder gennem Europa-Kommissionens "Best Practice Portal", som Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed (GD SANTE) har ansvar for. Et vurderingsteam udvalgte fem eksempler på god praksis med gode resultater, der skulle danne grundlag for de lokale besøg, baseret på den evalueringsramme, der er udviklet af Styringsgruppen med Ansvar for Sundhedsfremme og Forebyggelse under Europa-Kommissionen. De fem udvalgte eksempler på bedste praksis er: 

Trin 3

Som en del af Opgave 4 deltog repræsentanter for sundhedsmyndigheder i hele EU i fem enkeltstående lokale besøg, hvor deltagerne fik mulighed for at analysere den anvendte praksis og overveje mulig anvendelse i deres land eller region. Under besøgene fik sundhedsmyndigheder med lignende barrierer og med tilsvarende interesser mulighed for at debattere og udveksle synspunkter og holdninger. Besøgene var afgørende for at koble den anvendte praksis sammen med sundhedsmyndigheder, der var interesserede i at køre et pilotforsøg. 

Endelig blev de fem udvalgte eksempler på god praksis grupperet i typer (med lignende fremgangsmåder i praksis) med samme kendetegn og barrierer for at lette tilpasningen til andre nationale eller regionale forhold. Nogle aspekter i de udvalgte eksempler på god praksis bliver altså tilpasset, overført og testet i pilotforsøg. 

God praksis inddelt i typer

Koncepterne for pilotprojekterne er inddelt i tre typer:

Skolevaccinationsprogram

De to eksempler på skolevaccinationsprogrammer fra Spanien og Irland hører under samme praksistype. Begge programmer fokuserer på kontakt til børn gennem vaccinationsprogrammer i skoler, hvor der tilbydes effektiv adgang til vaccination for børnene med samtidig optimal udnyttelse af personaleressourcer. Sundhedsmyndighederne i Estland og Nederlandene gennemfører pilotprojekter vedrørende skolevaccinationsprogrammer.

Mobile enheder

Anvendelse af mobile vaccinationsenheder i Nederlandene og Italien fjerner barrierer med hensyn til at nå ud til befolkningsgrupper, der er vanskelige at nå, og sikrer vaccinationstjenesternes geografiske nærhed. De to praksiseksempler hører under samme praksistype. Pilotprojekter gennemføres af sundhedsmyndighederne i Østrig og Sverige. 

Påmindelsesordninger

Den danske påmindelsesordning, der sikrer en mere effektiv kommunikation med borgerne og bedre udbredelse af vaccinationstilbuddene, er den tredje praksistype. Sundhedsmyndighederne i Kroatien, Litauen, Slovenien og de spanske regioner Catalonien og Murcia gennemfører pilotprojekter vedrørende anvendelse af denne praksis. 

Udpegning af egnede kandidater til pilotprojekterne

Da eksemplerne på god praksis var blevet inddelt i typer, kunne sundhedsmyndighederne udtrykke interesse i at deltage i et pilotprojekt under en af de tre projekttyper ved at indsende indledende beskrivelser af de påtænkte pilotprojekter (dvs. en formel interessetilkendegivelse og fremlæggelse af ideer til pilotprojekt). 

En række forhåndsbetingelser gælder vedrørende gennemførelse af et pilotprojekt under det overordnede projekt: 

  • Eksisterende barrierer skal kunne afhjælpes af den pågældende praksis
  • Sundhedsmyndigheden skal have ønske og intention om at fjerne de pågældende barrierer og have udvist aktivt engagement og deltagelse under de lokale besøg
  • De retlige rammer og den tekniske infrastruktur skal være til stede som grundlag for gennemførelsen af pilotprojektet.

Implementering af den beskrevne praksis vedrørende et skolevaccinationsprogram kræver for eksempel, at der findes et aktivt skolevaccinationsprogram i landet eller regionen. Et pilotprojekt vedrørende brug af mobile enheder kræver, at mobile enheder allerede anvendes eller er blevet anvendt tidligere i landet eller regionen, og pilotprojekter vedrørende påmindelser kræver en eksisterende IT-infrastruktur. 

På grundlag af forslagene til pilotprojekter indsendt af sundhedsmyndighederne og en vurdering af ovenstående aspekter gennemføres ni pilotprojekter i Østrig, Kroatien, Estland, Litauen, Nederlandene, Sverige, Slovenien og de spanske regioner Catalonien og Murcia.

Næste trin

Projektets næste trin gennemføres i tre faser:

  • Forberedelse: I perioden marts til maj 2024 afholder projektteamet et koordineringsmøde med de sundhedsmyndigheder, der deltager i pilotprojekterne, og der bliver gennemført mere dybdegående besøg i værtslandene (Danmark, Holland og Spanien (Murcia regionen)) for at sikre et solidt grundlag for den praktiske etablering af pilotprojekterne og udveksle ekspertise. I perioden samarbejder teamet om i fællesskab at udarbejde materialer og udvikle protokoller, og arbejdet fortsætter i perioden april til juni 2024. 
  • Gennemførelse: Pilotprojekterne gennemføres i perioden april til oktober 2024. Fasen omfatter støtte fra fagfæller via internettet og midtvejsevaluering af pilotprojekterne i juni-juli for at gøre status på gennemførelsen og foretage nødvendige justeringer. 
  • Evaluering: Evalueringen af pilotprojekterne bliver integreret i metoden, herunder løbende dataindsamling. Den omfattende dataanalyse gennemføres efter planen i perioden oktober 2024 til marts 2025, hvor pilotprojekternes resultater og overførbarhed vurderes. Som en del af Opgave 5 udarbejdes en række anbefalinger, som danner udgangspunkt for Opgave 6 - Udarbejdelse af anbefalinger til, hvordan praktiske hindringer for vaccination kan fjernes.  


Er du interesseret i at følge gennemførelsen af pilotprojekterne? Tilmeld dig til vores <newsletter>.